Sarjana (S1)

Jurusan Manajemen

Kosentrasi Pilihan :

Sarjana Strata 1 (S1)

  • Sarjana Ekonomi (SE)

Program Studi Manajemen dengan pilihan konsentrasi :

  • Manajemen Keuangan
  • Manajemen Pemasaran
  • Manajemen SDM